Reklamácie

Jozef Maťavka SELEKTRA
Družstevná 1143/24
958 01 Partizánske
IČO: 11741562
DIČ: 1020437594
IČ DPH: SK1020437594
Č. živ. registra: 305-2005
ŽL vydaný OÚ Prievidza
 
vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho tento
 

Reklamačný poriadok pre internetový obchod

 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi predávajúcim Jozef Maťavka SELEKTRA a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.eurobike.sk (ďalej len „Zmluva“). Kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy „kupujúci“ a „predávajúci“ rozumejú sa tým zmluvné strany Zmluvy, a kde sa používa pojem „tovar“ rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy.

 2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho, a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.

 3. Predávajúci poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím Zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.

 4. Predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu s tovarom daňový doklad s presným typovým označením tovaru a cenou, ktorú kupujúci za tovar zaplatil.

 

II. Vrátenie tovaru

 1. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra). V prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

 2. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

 3. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačného poriadku je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

 

III. Reklamácie

 1. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je u všetkých tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ výrobca alebo predajca neustanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je spravidla vyznačená v záručnom liste prikladanému k tovaru. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba všeobecná (24 mesiacov) alebo doba vyznačená na doklade o kúpe, ak je dlhšia ako 24 mesiacov. 

 2. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare.

 3. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť osobne v sídle predávajúceho alebo odoslaním na poštovú adresu Jozef Maťavka SELEKTRA, Družstevná 1143/24, 958 01 Partizánske, prípadne v ktoromkoľvek z autorizovaných servisných stredísk výrobcu zakúpeného tovaru, ktorých zoznam je uvedený v záručnom liste. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O nárokoch kupujúceho vyplývajúcich z plnenia v rozpore so Zmluvou pri prevzatí tovaru rozhodnú vždy autorizované servisné strediská.

 4. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:

  • preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym konaním užívateľa,

  • v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do prístroja,

  • ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru,

  • ak vada vznikla bežným opotrebením,

  • pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty,

  • pri živelných katastrofách.

 5. Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

  • že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov kupujúci predloží riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka predajne a podpis predavača. V osobitných prípadoch, keď je dlhšia záručná doba známa predávajúcemu, nemusí od kupujúceho požadovať na jej preukázanie predloženie záručného listu,

  • že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru,

  • že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok v predajni SELEKTRA alebo vadu preukáže servisnému technikovi v záručnom servise.Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

 6. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Čo s nepotvrdeným záručným listom?

Pri nákupe cez internet dostanete spolu s tovarom nepotvrdený záručný list (pokiaľ sa k tovaru bežne dodáva, v opačnom prípade slúži na uznanie záruky daňový doklad). Záručné listy dopredu nepotvrdzujeme, z dôvodu možnosti vrátenia tovaru kupujúcim do 14 dní.
 1. Záručný list Vám potvrdíme, ak nastane problém s tovarom. Nemusíte sa obávať žiadnych komplikácií. Ak budete potrebovať reklamovať tovar, záručný list je možné potvrdiť podľa postupu nižšie počas celej záručnej doby tovaru. Táto možnosť vyhovuje väčšine kupujúcich.

 2. Niektorí kupujúci preferujú potvrdenie záručného listu hneď od začiatku. Ak máte rovnaký nárok, radi Vám vyhovieme.

 
Postup pre potvrdenie záručných listov (pri reklamácií alebo 14 dní po kúpe):
 1. Záručný list si môžete nechať potvrdiť v našej predajni v Partizánskom. Nezabudnite so sebou priniesť faktúru a dodací list.

 2. Potvrdenie záručného listu je možné aj poštou, zaslaním originálu záručného listu, kópie faktúry a dodacieho listu na adresu nižšie. Záručný list Vám potvrdíme a zašleme na Vašu poštovú adresu. Adresa pre potvrdenie záručných listov: SELEKTRA, Družstevná 1143/24, 958 01 Partizánske.